آنیل آزاد

کارشناس زبان روسی از دانشگاه شهید بهشتی

مدرس و مترجم زبان ترکی استانبولی