ثبت درخواست ترجمه

اعضای تیم مترجمین

team-member-5

علیرضا حقیقی

مترجم

مترجم یار حقوقی

team-member-6

علیرضا حقیقی

مترجم

مترجم یار حقوقی

team-member-5

علیرضا حقیقی

مترجم

مترجم یار حقوقی

فهیمه فرج زاده

فهیمه فرج زاده

سرپرست مترجمین

مترجم یار حقوقی

آنیل آزاد

آنیل آزاد

مدیر دپارتمان ترجمه

مترجم یار حقوقی